Skip to main content

Καρδιολογικός 'Ελεγχος

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μια απλή, γρήγορη, ανώδυνη, φτηνή εξέταση με αρκετά καλή ειδικότητα και ευαισθησία.

Πως γίνεται;

Το ΗΚΓ στην πραγματικότητα καταγράφει την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών της παλλόμενης καρδιάς αποδίδοντας μέσω του ηλεκτροκαρδιογράφου σε ειδικό χαρτί ή ψηφιακή οθόνη, που ο οριζόντιος άξονας αντιστοιχεί σε χρόνο και ο κάθετος στο ηλεκτρικό δυναμικό, χαρακτηριστικά γραφήματα που ονομάζονται επάρματα.Με το ηλεκτροκαρδιογράφημα(ΗΚΓ) μπορούμε να διαπιστώσουμε οξείες (πχ. οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου) αλλά και χρόνιες (κολπική μαρμαρυγή, καρδιακές αρρυθμίες) διαταραχές που μπορούν να αφορούν τον καρδιακό ρυθμό αλλά και την αρχιτεκτονική της καρδιάς.

Δοκιμασία κόπωσης

Η δοκιμασία κοπώσεως είναι μια απλή, αναίμακτη εξέταση, που συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου. Τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δοκιμασίας κοπώσεως είναι η εκτέλεση ελεγχόμενης σωματικής άσκησης από τον εξεταζόμενο και η συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της άσκησης καθώς και μετά από αυτήν.

Η εξέταση συνιστάται εντόνως σε άτομα χωρίς συμπτώματα που όμως έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάσχουν από στεφανιαία νόσο, λόγω ύπαρξης προδιαθεσικών παραγόντων, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η αύξηση της χοληστερίνης και των τριγλυκεριδίων, ο σακχαρώδης διαβήτης, το βεβαρημένο κληρονομικό ιστορικό, το έντονο άγχος και η υπέρταση.

Πως γίνεται;

Πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος ο κυλιόμενος τάπητας: είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδος επειδή μιμείται μια φυσιολογική δραστηριότητα, δηλαδή το βάδισμα, οπότε μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί από τον εξεταζόμενο. Ο κυλιόμενος τάπητας είναι ένας μηχανικά κινούμενος τάπητας.

Ανάλογα με το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, η κλίση και η ταχύτητα του κυλιόμενου τάπητα αυξάνονται σταδιακά κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας κοπώσεως. Πριν από την εξέταση δεν πρέπει να πιείτε καφέ ή αλκοόλ. Δεν πρέπει να είστε “φαγωμένοι” και δεν πρέπει να καπνίσετε. Αφού ο εξεταζόμενος συνδεθεί με τα καλώδια, λαμβάνεται ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης.

Στη συνέχεια ο εξεταζόμενος ανεβαίνει στον κυλισμένο τάπητα για να αρχίσει την άσκηση. Στην αρχή η άσκηση είναι εύκολη και προοδευτικά γίνεται δυσκολότερη. Το πόσο θα αυξάνεται η δυσκολία της άσκησης καθορίζεται από το πρωτόκολλο που ακολουθείται. Τα πιο δημοφιλές απ' αυτά είναι το πρωτόκολλο του Bruce.

Το πρωτόκολλο αυτό αποτελείται από στάδια κατά τα οποία στο πρώτο στάδιο είναι σχετικά εύκολα, στο δεύτερο στάδιο λίγο πιο δύσκολα, κλπ. Το κάθε στάδιο διαρκεί 3 λεπτά. Σκοπός της δοκιμασίας κόπωσης είναι να επιτευχθεί από τον ασθενή, με βάση πίνακες που ισχύουν διεθνώς, η μέγιστη για την ηλικία και το φύλο καρδιακή συχνότητα (μέγιστη δοκιμασία κόπωσης). Όταν ο ασθενής φθάσει το 85% της προβλεπόμενης μέγιστης καρδιακής συχνότητας, η δοκιμασία ονομάζεται υπομέγιστη.

Η δοκιμασία διακόπτεται αν ο ασθενής συμπληρώσει το πρωτόκολλο, παρουσιάσει στηθαγχικό πόνο, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ζάλη ή σκοτοδίνη, πτώση ή ΗΚΓ αλλοιώσεις ενδεικτικές ισχαιμίας.

Υπερηχογράφημα-Triplex καρδιάς

Η εξέταση αυτή διεξάγεται προς αξιολόγηση των βαλβίδων και κοιλοτήτων της καρδιάς με αναίμακτο τρόπο. Ακόμη, επιτρέπει στον ιατρό να διαγνώσει, να αξιολογήσει και να παρακολουθήσει:

 • Καρδιακούς ψιθύρους
 • Κάποια βαλβιδοπάθεια (μη φυσιολογικές βαλβίδες της καρδιάς)
 • Τη συσταλτικότητα της καρδιάς σε άτομα που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια
 • Τη βλάβη του καρδιακού μυός σε άτομα με ιστορικό καρδιακής προσβολής
 • Τη λοίμωξη του χιτώνα που περιβάλλει την καρδιά (περικαρδίτιδα)
 • Τη λοίμωξη επί ή της γύρω περιοχής των καρδιακών βαλβίδων (φλεγμονώδης ενδοκαρδίτιδα)
 • Την εστία ενός θρόμβου ή εμβολής μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο
 • Κάποια συγγενή καρδιοπάθεια
 • Την κολπική μαρμαρυγή
 • Την πνευμονική υπέρταση

Πως γίνεται;

Το υπερηχογράφημα καρδιάς (υπερηχοκαρδιογράφημα ή ηχογράφημα / Triplex) πρόκειται για μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα για να δημιουργήσει μια κινούμενη εικόνα της καρδιάς. Η εικόνα αυτή είναι πολύ πιο λεπτομερής απ’ ότι μια απλή ακτινογραφία και δε συμπεριλαμβάνει την έκθεση σε ακτινοβολία. Ένα φυσιολογικό υπερηχοκαρδιογράφημα αναδεικνύει φυσιολογικές βαλβίδες και κοιλότητες της καρδιάς, καθώς και φυσιολογική κίνηση του καρδιακού τοιχώματος.

Μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς υπάγεται στις νεώτερες απεικονιστικές τεχνικές της καρδιάς και αποτελεί μέθoδoς εκλoγής για τη μελέτη της συσταλτικότητας (κλάσμα εξώθησης) της αριστερής και της δεξιάς κoιλίας, τωv κόλπωv, τωv συγγεvώv καρδιoπαθειώv, τη διάγvωση και αξιoλόγηση τωv καρδιακώv όγκωv, των παθήσεωv αoρτής - μεγάλωv αγγείωv, βαλβιδοπαθειών σε φυσικές και προσθετικές βαλβίδες (στένωση/ανεπάρκεια), μυοκαρδίτιδας, περικαρδίτιδας, ισχαιμίας-βιωσιμότητας μυοκαρδίου και την εναπόθεση σιδήρου στο μυοκάρδιο λόγω πολλαπλών μεταγγίσεων.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς απoτελεί άριστη μέθoδo για τη μελέτη της αvατoμίας της καρδιάς και τωv μεγάλωv αγγείων. Είvαι ιδαvική για τηv παρακoλoύθηση ασθεvώv με ανεύρυσμα αορτής και αρτηρίτιδες.

Επίσης οι καρδιακoί όγκoι και o τρόπoς πoυ συvδέovται με τις καρδιακές δoμές απεικovίζovται άριστα και δίνονται πληροφορίες για τη σύστασή τους. Ακόμη έχει θέση στην αvίχvευση μικρώv και εντοπισμένων περικαρδιακώv συλλoγώv πoυ δεv αvιχvεύovται με τηv υπερηχoκαρδιoγραφία.Είvαι μέθoδoς εκλoγής για τη μελέτη αιτίων διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και την έκταση και κατανομή της υπερτρoφικής μυoκαρδιoπάθειας.

Επίσης μπορεί να μελετήσει την εναπόθεση σιδήρου σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς και να ανιχνεύσει πρώιμη μυοκαρδιακή βλάβη σε ασθενείς με μυοπάθεια. Καθοριστική επίσης είναι η συμβολή της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στη μελέτη συγγεvών καρδιoπαθειών των παιδιών και των ενηλίκων.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς μπορεί να δώσει πολύ σημαντικές πληροφορίες για τη στεφανιαία νόσο. Ειδικότερα, είναι χρήσιμη για τη μελέτη της έκφυσης και μορφολογίας στεφανιαίων αρτηριών, αιμάτωσης, κινητικότητας σε ηρεμία – κόπωση και βιωσιμότητας μυοκαρδίου.

Η μέθοδος αποτελεί σήμερα την καλύτερη τεχνική για την αξιολόγηση βιωσιμότητας του μυοκαρδίου. Έχει επίσης εφαρμοστεί στη διάγνωση της μυοκαρδίτιδας και θεωρείται ιδανική μέθοδος με ευαισθησία και ειδικότητα που φτάνει το 95-100%.

Η μυοκαρδίτιδα εμφανίζεται είτε με έντονη κλινική εικόνα, είτε με άτυπη μορφή. Ποσοστό > 50% των ατύπων μορφών θα οδηγηθεί σε καρδιακή ανεπάρκεια, αν μείνει αδιάγνωστο. Να ληφθεί υπόψιν ότι η απλή βιοψία μυοκαρδίου χάνει τη διάγνωση σε ποσοστό >50 % των περιπτώσεων. Επίσης μπορεί να ανιχνεύσει την μυοκαρδιακή συμμετοχή λόγω φλεγμονής στα ρευματολογικά νοσήματα.

Η μαγνητική τομογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη μελέτη βαλβίδων φυσικών και προσθετικών. Όσον αφορά την ύπαρξη διαβαλβιδικής ή παραβαλβιδικής διαφυγής, η CMR είναι το ίδιο αξιόπιστη με τη διοισοφάγειο ηχοκαρδιογραφία.

Πως γίνεται;

Είναι αναίμακτη, ασφαλής, ανώδυνη, δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και πλέον εφαρμόζεται ευρέως στη διερεύνηση των καρδιακών προβλημάτων. Στην εξέταση μπορούν να υποβληθούν όλοι οι ασθενείς με πιθανό καρδιολογικό πρόβλημα, εκτός αυτών που φέρουν βηματοδότη, απινιδωτή, ή έχουν κλειστοφοβία ή νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Ο ασθενής εισέρχεται στην κλίνη ενός μαγνητικού τομογράφου και λαμβάνονται εικόνες της καρδιάς και των αγγείων σε όλα τα επίπεδα πρίν και μετά τη λήψη ενδοφλέβιου σκιαγραφικού.

Holter πίεσης

Η 24ωρη καταγραφή της πίεσης, που αναφέρεται από μερικούς ως «holter πίεσης», είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την πίεση κάθε 15-30 λεπτά επί 24 ώρες. Αποτελείται από περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από συσκευή μεγέθους λίγο μεγαλύτερου από πακέτο τσιγάρων που συνδέεται με την περιχειρίδα και τοποθετείται στη ζώνη ή κρεμιέται στον ώμο.Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το «στρεσογόνο» περιβάλλον του ιατρείου. Έτσι αποκτάται πλήρης εικόνα της πίεσης στις συνηθισμένες συνθήκες μιας εργάσιμης μέρας, κατά τη διάρκεια της εργασίας, στο σπίτι και τον ύπνο.

Holter ρυθμού

Το holter ρυθμού αποτελεί μια ηλεκτρονική συσκευή αρκετά μικρών διαστάσεων από την οποία εξέρχεται μια δεσμίδα 5-7 καλωδίων τα οποία καταλήγουν στους αντίστοιχους ακροδέκτες. Οι τελευταίοι με ειδικά αυτοκόλητα προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ασθενούς

. Η συσκευή με μία ειδική ζώνη προσδένεται στη μέση συνήθως του ασθενούς. Ο ασθενής, με τη συσκευή να καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημα του, πραγματοποιεί τις καθημερινές του δραστηριότητες. Παράλληλα μπορεί να κρατάει σημειώσεις σχετικά με την ώρα που έκανε κάποιο περίπατο ή που ένιωσε κάποιο σύμπτωμα.

Ειδικά για το τελευταίο η συσκευή διαθέτει ειδικό κουμπί, το οποίο και πατάει ο ασθενής όταν νιώσει το σύμπτωμα για το οποίο γίνεται η διερεύνηση. Κατά την ανάγνωση της καταγραφής ο ιατρός εντοπίζει ακριβώς τη στιγμή που ο ασθενής ένιωσε το σύμπτωμα και αξιολογεί το αν αυτό προκλήθηκε από την καρδιά του ασθενούς ή όχι.

Πότε ο ασθενής χρειάζεται αυτή την εξέταση:

 • Σε περίπτωση αρρυθμιών. Οι τελευταίες μπορεί να προκαλλέσουν στον ασθενή αίσθημα παλμών (χτύπων στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα), ζάλη, ατονία, αίσθημα αφανισμού,σκοτοδίνη, λιποθυμικό επεισόδιο. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι η ζάλη που προέρχεται από τις καρδιακές αρρυθμίες μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια, αλλά μπορεί και να είναι στιγμιαία με διάρκεια ελαχίστων δευτερολέπτων.

 • Σε περίπτωση διευρεύνησης για στεφανιαία νόσο. Η ένδειξη για την εξέταση σε αυτή την περίπτωση είναι λιγότερο ισχυρή. Αν εντοπιστούν ενδείξεις ισχαιμίας κατά την εξέταση είναι ένα αξιόπιστο εύρημα. Αν όμως δεν εντοπιστεί ισχαιμία σε καμιά περίπτωση δεν βγαίνει διάγνωση ότι ο ασθενής είναι υγιής. Στην περίπτωση αυτή αν υπάρχει ισχυρή υποψία γίνεται διαστρωμάτωση κινδύνου του ασθενούς και κατόπιν επιλέγεται η κατάλληλη εξέταση για τη διερεύνησή του.